Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кагарлицького району на 2018 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кагарлицького району на 2018 рік (далі – Програма) розроблена з метою створення умов для збалансованого розвитку району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, активізації економічної діяльності, зростання добробуту населення.

Програма базується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередній період та визначенні зовнішніх і внутрішніх чинників, які стримують розвиток регіону, а також передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району.

Вiдповiдно до пріоритетів розвитку та існуючих проблем в Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

В основу Програми покладено ключові положення, визначені Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385), «Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» (схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015), Програмою діяльності Кабінету Міністрів України на 2015-2016 роки, а також Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 р. № 856-44-VІ) та Планом заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Київської обласної ради від 23.06.2015 № 960-49-VІ).

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень:

Законів України:

«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне партнерство», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»;

постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;

- від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

Програма узгоджена з аналітичною доповіддю до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2017 році", яка визначає національні пріоритети та державні інтереси, та з національною доповіддю "Цілі Сталого Розвитку: Україна", яка надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку району на 2018 рік розроблено на підставі статистичних даних та розрахунків структурних підрозділів адміністрації, які відображають наміри структурних підрозділів, а також підприємств, організацій і господарств району щодо результатів їх діяльності у наступному році.

Заходи Програми спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку району шляхом об’єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості, відповідно до пріоритетів економічного і соціального розвитку району на 2018 рік.

Реалізацію заходів Програми та досягнення запланованих показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Кагарлицькою районною радою за поданням Кагарлицької районної державної адміністрації. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

І. Аналіз економічного і соціального розвитку району у 2017 році

В районі проводилася робота, спрямована на розвиток виробничої та соціальної сфери, стабілізацію промислового та сільськогосподарського виробництва, забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів, розв’язання соціальних проблем населення.

Негативно впливала на економіку району ситуація яка склалась в країні в цілому, нестабільна ситуація на валютному ринку, зменшення замовлень на готову продукцію, коливанням цін на сировину та комплектуючі деталі, втрата ринків збуту, зниженням купівельної спроможності підприємств і населення, погіршення ситуації на ринку праці та ін.

Складна ситуація склалась в поточному році і в сфері залучення інвестицій економіку району, реалізація частини проектів призупинена, частина проектів реалізовані на половину.

Результати соціально-економічного розвитку району за 2017 рік характеризуються такими показниками:

- очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції підприємств становитиме 665,9 млн. грн. (у 2016 році – 591,9 млн. гривень).

- валове виробництво сільськогосподарської продукції в постійних цінах 2010 року склало 516932 тис.грн.;

- підприємствами району станом на 01.11.2017 року виконано будівельних робіт на суму 43343 тис.грн грн.;

- обсяги житлового будівництва зросли на 0,4% і склали на 01.10.2017 року 6501 кв.м загальної площі житла;

- оборот роздрібної торгівлі за 6 місяців 2017 року становить 117,9 млн.грн;

- до зведеного бюджету району надійшло 112,472 млн грн. доходів, що на 35,7% більше ніж за 2016 рік;

- на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 165 незайнятих та безробітних особи, що на 15% менше у порівнянні з 2016 роком, рівень безробіття склав 1% ;

- середньомісячна номінальна заробітна плата у 2017 році склала 5169,0 грн., що на 41,4% перевищує її розмір за 2016 рік;

- середній розмір пенсії зріс на 423,52 грн. і становить 2140,53 грн;

- підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування за січень-вересень 2017 року освоєно 106,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 30,3% більше показника за відповідний період 2016 року;

- загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2016 (наростаючим підсумком) збільшився, у порівнянні з початком 2017 року, на 9,3% і становив 1849,7 тис. доларів США.

Проводилась робота щодо забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів та платежів до Пенсійного інших соціальних фондів.

Працюють заклади торгівлі та соціальної сфери (освіта , культура, охорона здоров'я).

Проте незважаючи на ту складну ситуацію в якій ми з Вами перебуваємо, вживалися заходи для забезпечення функціонування господарського комплексу району. Хоча в даний час прогнозувати на майбутнє дуже складно, проте все ж таки ми маємо спільними зусиллями забезпечити функціонування виробничої та соціальної сфери району.

ІІ. Пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку

Кагарлицького району у 2017 році

Основною метою Програми є поліпшення якості життя населення Кагарлицького району за рахунок забезпечення достатнього рівня стабільності його соціально-економічного розвитку шляхом підтримки ефективно працюючих сільськогосподарських і промислових підприємств, малого і середнього бізнесу, продовження роботи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату та забезпечення необхідних умов для розвитку основних галузей соціальної сфери.

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

- розвиток промислового виробництва за рахунок модернізації виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств промислового сектору економіки;

- забезпечення стабільної динаміки розвитку агропромислового комплексу, створення сприятливого ринкового середовища для сільськогосподарських виробників, ефективне використання земельних ресурсів та подальший розвиток соціальної сфери села;

- сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій у пріоритетні галузі економіки району, розширення зони залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства;

- створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва та подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;

- підвищення рівня доходів населення, збереження позитивної тенденції щодо зростання розміру заробітної плати, посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати праці, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

- забезпечення якості та доступності послуг, що надаються всім верствам населення закладами освіти, охорони здоров`я, культури, фізичної культури та спорту та закладами соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян;

- забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів, підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів району, залучення додаткових надходжень до місцевих бюджетів та раціонального використання бюджетних коштів.

ІІІ. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку

Кагарлицького району у 2017 році

 

3.1. Соціальна сфера:

3.1.1. Демографічний розвиток, підтримка дітей та сім'ї

Одним з пріоритетних напрямків розвитку району є збереження життєвого та трудового потенціалу населення Кагарличчини на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики. Демографічна ситуація в районі у 2017 році, як і у попередні роки, характеризується зменшенням чисельності населення та його природного приросту, а також старінням населення. Сучасний рівень народжуваності ще не забезпечує простого відтворення населення.

На кінець року, за очікуваними даними, середньорічна чисельність населення складе 33,2 тис.осіб, що на 374 осіб або на 0,3 % менше, ніж у 2016 році.

Залишається суттєвим перевищення, більше як вдвічі, кількості померлих над кількістю народжених на 01.10.2017 народилося 212 дітей, померло – 456 осіб. Смертність перевищує народжуваність у 2,2 рази.

У районі продовжується реалізація заходів обласної комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям". Кількість дитячого населення району становить 5841 особу, з них:

- дітей-сиріт – 16;

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 52;

- діти, що стоять на профілактичному обліку служби – 11;

- дітей-інвалідів – 167;

- багатодітних сімей – 235, в них дітей – 812.

- сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах - 67, в них дітей - 151.

На виконання районної комплексної програми подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» проводиться робота щодо раннього виявлення та обліку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так станом на 01.12.2017 року на обліку у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 69 сімей, у них 150 дітей. Всім сім’ям надавалася гуманітарна допомога та 5 сімям надано матеріальну допомогу на суму 6180 грн. Щорічно проводиться районний захід для дітей-інвалідів «Повір у себе». Всі 165 дітей отримали новорічні подарунки на суму 10 000 грн., солодощі від ПраТ кондитерської фабрики «Лагода» та молочну продукцію від ПраТ «Кагма».

Протягом січня – листопада 2017 року одна жінка Кагарлицького району отримала почесне звання України "Мати-героїня". Багатодітним сім’ям видано 9 батьківських посвідчень та 54 дитячих;

На Кагарличчині продовжується робота щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання. На даний час в районі функціонує три прийомних сім’ї: родини Германенків, Богіних та Опальків, де виховується сім статусних дітей та дитячий будинок сімейного типу родини Міщенків, в якій виховується десять дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В сім’ях опікунів (піклувальників) виховується 45 дітей. Із 13 дітей, які у поточному році набули юридичного статусу, 3 влаштовано в сімї родичів, 10 - під опіку. Загалом сімейними формами виховання охоплено 62 дітей, що становить 91,2 % від загальної кількості дітей, які залишилися без батьківського піклування.

За 2017 рік забезпечено оздоровленням та відпочинком 1337 дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що становить 89,1 % від запланованої кількості зазначених дітей в районі.

Головні цілі на 2018 рік:

Підтримка та вирішення нагальних питань соціально вразливих верств населення, які найбільш відчули негативний вплив кризових явищ на економічний розвиток району, створення в районі необхідних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики.

Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми шляхом забезпечення якості і доступності надання їм соціальних послуг, створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї або в оточенні, максимально наближеному до сімейного.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • активізація роботи з виявлення осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності, та забезпечення притягнення таких осіб до відповідальності

 • створення позитивного іміджу та престижу усиновителів, батьків-вихователів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників;

 • запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

 • залучення громадських та інших організацій до діяльності з питань соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення таких дітей оздоровленням та відпочинком;

 • забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

 • проведення інформаційно-просвітницьких кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.

 • забезпечення взаємодії структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належить вирішення проблемних питань сімей та дітей та громадських організацій, шляхом проведення спільних навчальних заходів, засідань;

 • вжиття заходів щодо вирішення у встановленому порядку сільськими радами питання введення посад фахівця із соціальної роботи по роботі з сім’ями та дітьми з метою забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг кожній сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

-забезпечення функціонування роботи районного, сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Очікувані результати:

- 100 % забезпечення соціальним супроводом сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- збільшення кількості посад фахівців із соціальної роботи при сільських радах;

- влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у сімейні форми виховання.

3.1.2. Зайнятість населення та ринок праці

Незважаючи на відчутний вплив складної політичної та соціально-економічної ситуації, яка склалася в Україні, на ринку праці району спостерігаються позитивні зрушення.

Так, протягом 9 місяців 2017 року на обліку в Кагарлицькому центрі зайнятості перебувало 491 особа, що на 100 осіб менше в порівнянні з 2016 роком.

У поточному році збільшилась потреба підприємств у робочій силі на 13 %, що підтверджується кількістю заявлених вакансій, а саме: загальна чисельність актуальних вакансій становила 379 одиниць, що на 44 вакансій більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Всього за сприянням центру зайнятості працевлаштовано 277 осіб, з них 127 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних громадян становить 40 %.

В оплачуваних громадських та роботах тимчасового характеру взяли участь 143 осіб, рівень охоплення безробітних громадськими та тимчасовими роботами становить 29 % від загальної кількості безробітних громадян.

Протягом 9 місяців 2017 року службою зайнятості залучено до професійного навчання 29 безробітних. Рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання складає 87,5 %.

Рівень зареєстрованого безробіття становить 1 %.

Головні цілі на 2018 рік:

Реалізація політики зайнятості населення шляхом передбачуваності можливих викликів на ринку праці, підвищення рівня професійної освіти, що дасть можливість задовольнити потребу роботодавців у необхідних кадрах та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних громадян, посилення мотивації до легальної та продуктивної зайнятості, стимулювання діяльності роботодавців щодо створення нових робочих місць, моніторинг стану трудової міграції населення району та прийняття необхідних рішень для регулювання ринку праці.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • сприяння ефективному співробітництву органів місцевої влади, профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян;

 • підтримка підприємницької ініціативи, зокрема, шляхом надання індивідуальних та групових консультацій безробітним, виплати допомоги на започаткування власної справи;

 • сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зокрема, людей передпенсійного віку та людей з обмеженими можливостями;

 • забезпечення клієнтоцентрованого підходу при підборі підходящої роботи, зокрема, демобілізованим військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам, переселенцям з Донецької, Луганської областей та з тимчасово окупованих територій АРК і м. Севастополя, з урахуванням їх професійного досвіду та індивідуальних здібностей;

 • запровадження стимулів для стажування соціально незахищених категорій громадян на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання;

 • сприяння зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), насамперед, молоді, інвалідам, іншим соціально вразливим верствам населення;

 • збільшення обсягів працевлаштування завдяки наданню роботодавцям компенсації на сплату єдиного соціального внеску на працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця, передусім із числа соціально незахищених категорій громадян;

 • сприяння розвитку підприємництва шляхом започаткування безробітними підприємницької діяльності, зокрема, мешканців сільської місцевості з метою відродження сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, започаткування агробізнесу тощо;

 • стимулювання до підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років, насамперед шляхом отримання одноразового ваучера для проходження перепідготовки або спеціалізації, підвищення кваліфікації, підготовки на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні за професією, спеціальністю;

 • сприяння роботодавцям у здійсненні професійного навчання працівників на виробництві, забезпечення організації профнавчання зареєстрованих безробітних;

 • вдосконалення професійної орієнтації шляхом підвищення престижу робітничих професій, яких потребує ринок праці та які не користуються популярністю у молоді; створення сприятливих передумов для професійного самовизначення та самореалізації молоді; запобігання довготривалому безробіттю, особливо серед осіб, які потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню;

 • забезпечення організації громадських робіт суспільно корисного спрямування для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;

 • посилення мотивації громадян до легальної зайнятості, розв’язання проблеми із виплатою заробітної плати "в конвертах", насамперед, у сфері малого бізнесу;

 • проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці осіб, виявлення здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір, зміну професії та виду трудової діяльності.

Очікувані результати

Протягом 2018 року до активних форм зайнятості населення планується залучити 465 осіб, які шукатимуть роботу та перебуватимуть на обліку в службі зайнятості, а саме:

- працевлаштувати за сприянням центру зайнятості 170 осіб;

- залучити до участі у громадських та тимчасових роботах –150 громадян;

- направити на професійне навчання - 50 безробітних осіб.

3.1.3. Грошові доходи населення.

Важливою соціальної складовою добробуту мешканців Кагарлицького району є збільшення розміру грошових доходів, зокрема, заробітної плати як основного їх джерела, що, у свою чергу, впливає на розв’язання їх соціально-побутових проблем, сприяє відтворенню робочої сили та підвищує їх купівельну спроможність.

Протягом 2017 року зберігається тенденція до зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника району. Очікується, що у 2018 році цей показник, у порівнянні з 2017 роком, збільшиться на 28,1% і досягне 6620 гривень.

Головні цілі на 2018 рік:

Сприяння підвищенню розміру номінальної середньомісячної заробітної плати в усіх галузях економіки, прискорення погашення заборгованості з її виплати, недопущення виникнення нової заборгованості. Забезпечення належного контролю за дотриманням виплати заробітної плати на рівні не нижче за законодавчо встановлений мінімум; детінізація виплати заробітної плати; зростання пенсій; надання адресної державної допомоги малозабезпеченим верствам населення та державних пільг, їх монетизація.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення виконання норм чинного законодавства з питань захисту доходів працюючих шляхом здійснення індексації заробітної плати у зв`язку зі змінами споживчих цін та компенсації заробітної плати внаслідок порушення терміну її виплати;

 • сприяння підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати, посилення контролю за додержанням ними відповідних державних гарантій оплати праці;

 • прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на не діючих підприємствах та підприємствах банкрутах, недопущення заборгованості на діючих підприємствах;

 • зменшення диференціації в оплаті праці за видами економічної діяльності, формами власності у районі;

 • посилення контролю підприємств, установ, організацій на предмет додержання трудового законодавства, у тому числі на підприємствах, де спостерігається вивільнення працівників, зокрема, щодо дотримання суб’єктами господарювання відповідних державних гарантій з оплати праці;

 • здійснення моніторингу укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам;

 • сприяння реалізації заходів адресної соціальної підтримки населення та підвищення ефективності надання соціальної допомоги.

Очікувані результати:

Збільшення розміру середньомісячної номінальної заробітної плати на 28,1 %, він досягне 6620 гривень.

3.1.4. Пенсійне забезпечення.

Протягом 2017 року виплата пенсій Кагарлицьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області здійснювалася вчасно і в повному обсязі.

Загальна чисельність пенсіонерів у 2017 році склала 13985 осіб, що у порівнянні з 2016 роком менше на 182 особи.

Середній розмір пенсії зріс на 423,52 грн. і становить 2140,53 грн.

На території району діє 2 громадські приймальні та 4 пункти обслуговування громадян.

У 2017 році до бюджету Пенсійного фонду України надійшло власних коштів у сумі 179,6 тис. гривень (у 2016 році – 217,8 тис. гривень).

Головна ціль на 2018 рік:

Відповідно до завдань, визначених Стратегією модернізацією та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року передбачені заходи з покращення якості обслуговування громадян, системи надання послуг, зменшення адміністративних видатків, удосконалення технологій адміністрування пенсійної системи тощо. Головною метою подальшої автоматизації функціональних процесів Пенсійного фонду є запровадження безпаперових технологій обробки інформації, включаючи безпаперову електронну пенсійну справу та безпаперову облікову картку застрахованої особи, мінімізація людського фактора при прийнятті управлінських рішень.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечення стабільного фінансування та своєчасної виплати пенсій, збалансування бюджету Пенсійного фонду;

 • вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду;

 • підвищення якості обслуговування громадян шляхом надання сучасних комунікативно-інформаційних послуг;

 • створення розгалуженої системи місць обслуговування громадян з наданням пенсійних послуг із максимальним територіальним наближенням до їх одержувачів;

 • впровадження ефективних технологій адміністрування системи, зменшення адміністративних видатків;

 • забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного фонду;

 • проведення організаційних заходів, спрямованих на обговорення шляхів збільшення рівня оплати праці громадян, легалізації їх зайнятості і, відповідно, страхового стажу, надання практичних рекомендацій щодо формування і подання звітності з нарахування заробітної плати застрахованим особам, роз’яснення пенсійного і трудового законодавства, інформування про соціальні та правові ризики роботодавців і найманих працівників у разі порушення законодавчих норм тощо.

Очікувані результати:

- збільшення власних надходжень до Пенсійного фонду України в цілому по району до 25 млн.грн. внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати;

- зростання середнього розміру трудової пенсії на 145 грн., який складе 2285 грн.

3.1.5. Соціальний захист населення

В районі, як і в цілому в державі, в основу пріоритетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально-незахищених верств населення, малозабезпечених сімей та інвалідів.

Утворено тимчасово діючі моніторингові групи з метою створення інформаційної бази щодо вимушених переселенців, які прибули на територію району, та виявлення не зареєстрованих на території Кагарлицького району вимушених переселенців, які виїхали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та районів проведення антитерористичної операції, а також моніторингу потреб цієї категорії громадян.

Здійснюється моніторинг осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) та перебували безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

У 2017 році за рахунок субвенції з держбюджету виплачено державних допомогу у сумі 30,24 млн.грн, компенсаційних виплат громадянам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС – 6,3 млн.грн, одноразової виплати допомоги до Дня Перемоги – 1,9 млн.грн, інвалідам, матерям-героїням та військовослужбовцям строкової служби суму 51889,11 грн; одноразова допомога учасникам АТО та членів їх сімей –61,0 тис.грн.

Для забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації було видано 135 направлень на заводи-виробники.

До санаторно-курортних закладів у 2017 році направлено 56 осіб, з них: 46 ветеранів війни (в т.ч.44 учасників АТО), 10 інвалідів загального захворювання та з дитинства.

Станом на 01.12.2017 року державних соціальних допомог надано 15 тис. особам на загальну суму 21 млн. грн., пільги – 591 особа на суму 702,6 тис. грн., житлових субсидій – 7,2 тис. сімей на суму 94264,1 тис.грн. та пільг – 11,2 тис. осіб на суму 8686,78 тис. гривень.

Головні цілі на 2018 рік:

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій.

Забезпечення максимального рівня охоплення соціально вразливих верств населення області різними видами соціальних послуг.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

- надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- вирішення питань щодо завершення наповнення Центрального банку даних з проблем інвалідності;

- сприяння створенню безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

- задоволення потреб у технічних засобах реабілітації громадян з фізичними вадами, які цього потребують;

- подальше вирішення питань покращення надання соціальних послуг при обслуговуванні на дому та в стаціонарному відділенні для людей похилого віку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

 • забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги;

 • удосконалення роботи органів соціального захисту населення, державна підтримка громадських організацій та благодійних фондів, які проводять соціальну роботу;

 • забезпечення інвалідів та ветеранів санаторно-курортними путівками на оздоровлення, а також спецавтотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації.

Очікувані результати:

У 2018 році за рахунок субвенції з Державного бюджету прогнозується здійснити виплати державних допомог у сумі 60,0 млн. грн, пільг та субсидій у сумі 105,2 млн.грн.

надання 50 санаторно-курортних путівок для оздоровлення ветеранів війни, 30 – для оздоровлення інвалідів

надання направлень на заводи-виробники для виготовлення технічних засобів реабілітації 150 осіб.

- надання державних соціальних допомог 13 тис. осіб на загальну суму 40,2 млн.грн., компенсацій – 5,0 тис. осіб на суму 8,1 млн.грн., житлових субсидій – 10 тис. сімей на суму 10,2 млн.грн. та пільг – 12 тис. осіб на суму 9405,1 млн. гривень.

3.1.6. Житлове будівництво та містобудівна діяльність.

З метою підвищення життєвого рівня, вирішення соціальних проблем мешканців області та забезпечення їх житлом в Кагарлицькому районі продовжується робота щодо будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, стимулювання житлового будівництва.

У 2018 році планується ввести в дію житлових будинків загальною площею 9,1 тис. м2, що буде більше ніж у поточному році. За січень-вересень 2017 року прийнято в експлуатацію 6501 м.кв. житла, в тому числі 2451 кв.м в міських поселеннях.

У 2017 році вживалися заходи щодо виконання Київської обласної програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІІ (зі змінами в редакції рішення Київської обласної ради від 22.06.2017 349-15-VII).

Крім того у 2018 році планується здійснити реконструкцію ДНЗ «Ромашка», в м. Кагарлик, капітальний ремонт частини лівого крила лікувального корпусу КЗ КРР «Кагарлицька центральна районна лікарня» по вул. Паркова, 10 в м. Кагарлик, будівництво плавального басейну по вул. Стадіонна, 1 в м. Кагарлик, капітальний ремонт дороги по вулиці Степова у місті Кагарлик, капітальний ремонт площі перед меморіальним комплексом у парку-пам’ятці загальнодержавного значення «Кагарлицький» у місті Кагарлик, реконструкцію спортивного майданчика на території Кагарлицького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ліцей» з благоустроєм прилеглої території у місті Кагарлик, капітальний ремонт покрівлі Стайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також провести капітальний ремонт- заміна вікон на енергозберігаючі та утеплення фасадів будівлі Слобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Пріоритетними завданнями по сільських радах та місту Кагарлик визначено будівництво та ремонт доріг, ремонти закладів соціальної сфери, проведення вуличного освітлення, благоустрій територій. На ці цілі необхідна сума коштів 102 млн.грн. ( 62,1 млн.грн. з державного бюджету, 13,6 млн.грн з місцевих та 26,4 з інших джерел (обласний бюджет та спонсорські кошти)).

Схема планування території Кагарлицького району розроблена ТОВ «Інститут інвестиційної стратегії регіонального розвитку».

Загальна вартість розроблення відповідної містобудівної документації становить 396, 0 тис. грн.

На сьогоднішній день, з 50 сільських населених пунктів району лише генеральні плани сіл Гребені та Юшки (2007 рік Рішеннями сесій сільських рад в селах: Балико-Щучинка, Уляники, Бендюгівка, Бурти, Очеретяне, Горохуватка, Іванівка, Демівщина, Жовтневе, Зікрачі, Кадомка, Зорівка, Кузьминці, Панікарча, Леонівка, Антонівка, Ліщинка, Тернівка, Расавка (Ліщинська с/р), Півці, Онацьки, Стрітівка, Халча, Черняхів, Шпендівката Яблунівка, Горохове, Петрівське (Горохівська с/р), Новосілки, Стави, Шубівка, Расавка (Расавська с/р), Липовець, Мирівка, Стайки, Слобода пролонгували дію своїх генеральних планів, а по селах: Тарасівка, Оріхове, Калинівка, Землянка, Воронівка та Петрівське (Халчанської сільської ради) – генеральні плани сільських поселень взагалі відсутні.

Планується розробка генеральних планів сіл Леонівка та Стайки.

На даний час завершується розробка топографо-геодезичної зйомки.

Головні цілі на 2018 рік:

Затвердження схеми планування території Кагарлицького району. Розробити генеральні плани населених пунктів в розрізі Кагарлицького району.

Поліпшення житлових умов населення району шляхом створення ефективного житлового сектору, який би задовольнив потреби основної частини мешканців району на рівні, що відповідає їх платоспроможному попиту.

Продовження ремонтів, реконструкції та будівництва об’єктів соціальної інфраструктури.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • створення сприятливого і комфортного життєвого простору населенню району шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури;

 • поліпшення технічного стану лікарні,фельшердсько-акушерських пунктів, закладів освіти, будинків культури;

 • розбудова та модернізація транспортної інфраструктури;

 • вирішення житлових питань громадян району шляхом популяризації державних житлових програм та сприяння участі в них громадян району, які потребують поліпшення житлових умов;

 • постійне інформування населення району щодо переліку багатоквартирних житлових будинків, зазначених у відповідних державних житлових програмах, шляхом розміщення інформації на сайті, райдержадміністрації ;

 • передбачення коштів з бюджету для будівництва (придбання) житла для сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків при проведенні заходів антитерористичної операції;

 • забезпечення житлом громадян за рахунок об’єктів нерухомості, що знаходяться у комунальній та державній власності й можуть бути потенційно придатними для облаштування житла громадян, які мають статус внутрішньо переміщених осіб;

 • здійснення резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла, які забезпечені інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою та контроль за цільовим використанням земельних ділянок замовниками будівництва (забудовниками);

 • запровадження прогресивних архітектурно-конструктивних і технічних рішень у розробленні та впровадженні економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків;

 • проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності;

 • проведення інвентаризації земель державної власності;

організація розроблення генеральних планів населених пунктів району.

Очікувані результати:

 • будівництво, капітальний ремонт та реконструкція закладів соціальної сфери

 •  введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 9,1 тис. кв. м загальної площі житла ;

 • забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією (генеральними планами), що визначає розвиток, планування, забудову та використання територій населеного пункту;

 • збільшення надходжень орендної плати за землю та земельного податку від постійного користування землею до місцевих бюджетів за рахунок проведення нормативно-грошової оцінки земель державної власності.

3.1.7. Житлово-комунальне господарство..

Для забезпечення споживачів усіх категорій якісними житлово-комунальними послугами в районі постійно вживаються заходи щодо розвитку житлово-комунальної галузі.

Протягом 2017 року підприємствами житлово-комунального господарства забезпечено надання усім категоріям споживачів послуг в обсягах відповідно до укладених договорів.

У сфері житлово-комунального господарства району працюють 3 підприємства комунальної форми власності – КП «Кагарликводоканал», КП «Міськрембудсервіс», ККЖЕП та комунальне підприємство Київської обласної ради - «Кагарликтепломережа»», які надають суб’єктам господарської діяльності всіх форм власності та населенню послуги з теплопостачання, водопостачання, водовідведення, утримання житлових будинків та прибудинкових територій; виконують інші роботи по благоустрою.

Станом на 01.12.2017 в Кагарлицькому районі створено 10 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. З мешканцями району проводиться активна роз’яснювальна робота щодо реалізації вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

За 11 місяців 2017 року :

 • ККЖЕП здійснено:

  • перевірку манометрів теплових пунктів житлового фонду, ремонт запірної арматури теплопостачання та водопостачання житлового фонду. Проведено обстеження та поточний ремонт водопровідних мереж житлового фонду, фарбування теплових пунктів, поточний ремонт та заміна вхідних дверей (11 шт.). Проведено зрізання аварійних дерев, обрізання гілок на прибудинкових територіях житлового фонду. Проведено у 5 будинках поточний ремонт покрівлі та виконано капітальний ремонт покрівлі по вул. Каштанова, 32 А на суму 295,6 т. грн за рахунок міського бюджету

 • КП «Кагарликводоканал» :

- проведено заміну водопроводу загальною протяжністю 477 м.

- проведено технічне обслуговування електропускової апаратури на КНС № 1,

- проведено прочистку запірної мережі та технічне обслуговування електропускової апаратури на КНС 2,

- зроблено очистку від мулу та технічне обслуговування електропускової апаратури на КНС 3,

На КНС №4 по вул. Народна – зроблено очистку від мулу, технічне обслуговування електропускової апаратури та запірної апаратури.

Очисні споруди працюють в заданому режимі роботи. Проводиться постійне технічне обслуговування 11 свердловин :

  • це ремонт та заміна насосного обладнання по мірі потреб, ремонт та заміна зворотних клапанів, запірної арматури, проведення герметизації свердловин.

На станції знезалізнення та знезараження питної води ведуться роботи по технічному огляду електропускової апаратури та промивки фільтрів, очистки аератора-дегазатора, контактів датчиків рівня води. В резервуарах чистої води в кількості 6 шт. проводиться робота по обеззараженню води гіпохлоритом натрію з одночасною промивкою мереж міста. Для утримання санітарних зон артсвердловин в належному стані ведуться роботи по їх благоустрою. На свердловинах № 2,3,7 встановлено бетонні огорожі.

Через Державний фонд регіонального розвитку у 2016 році на суму 1 432,916 тис.грн., затверджено Проект - реконструкція водозабірного вузла з облаштуванням станції знезалізнення по вул. Стадіонній в м. Кагарлик сума співфінансування складає - 143,916 тис. грн., а 1 289,000 тис. грн – кошти фонду. Введення в експлуатацію дасть можливість отримувати споживачам централізованого водопостачання якісну воду з умістом заліза в межах норми та систематичним проведенням знезараження. На даний час, роботи завершені та введено в експлуатацію.

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення умов для продовження реформування житлово-комунального господарства з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення Кагарлицького району, підвищення якості житлово-комунальних послуг та поліпшення фінансового стану підприємств галузі, створення ОСББ, перехід населення району на індивідуальне опалення.

Надання населенню якісних житлово-комунальних послуг, розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення для забезпечення населення питною водою (відповідно до встановлених стандартів), забезпечення раціонального використання джерел питного водопостачання, реконструкція технічно застарілих очисних споруд району, розвиток ринку послуг з ремонту та обслуговування житлового фонду.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • вирішення питання будівництва полігону твердих побутових відходів у Кагарлицькому районі ;

 • реконструкція водозабірного вузла по вул. Козацькій у м. Кагарлик з облаштуванням станції другого підйому;

 • реконструкція водозабірного вузла по вул. Миронівська з будівництвом мереж по вул. Шевченка, Ковпака, Горького у м. Кагарлик;

 • вжиття заходів щодо ремонтів вуличного освітлення та дорожнього покриття у населених пунктах району;

 • забезпечення багатоквартирних житлових будинків лічильниками обліку води і тепла;

 • благоустрій території населених пунктів району, вжиття заходів щодо недопущення створення стихійних сміттєзвалищ, посилення роботи по виявленню та притягненню винних осіб до відповідальності.

Очікувані показники:

 • підвищення якості житлово-комунальних послуг.

3.1.8. Енергозабезпечення та енергозбереження

В рамках виконання завдань, передбачених Програмою енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки, розроблена відповідна районна програма, яка спрямована на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Дана Програма дасть змогу забезпечити економію паливно-енергетичних ресурсів за рахунок проведення заходів з термомодернізації, переведення газових котелень на альтернативні види палива та скоротити витрати бюджетних коштів.

Метою Програми є:

1) Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах соціальної та бюджетної сфери.

2) За рахунок проведення енергетичних аудитів об’єктів, заходів з термомодернізації приміщень (заміни вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення фасадів, дахів та підвалів, ущільнення між панельних швів та інше) отримаємо економію бюджетних коштів.

Проведено капітальний ремонт-заміна вікон на енергозберігаючі та утеплення фасадів будівлі Переселенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переселенської сільської ради на суму 1450 тис. грн. (з них 1233 тис. грн. кошти держбюджету та 217, 5 тис грн. кошти місцевого бюджету).

Для того щоб отримати кошти з обласного бюджету необхідно провести енергоаудит даних приміщень орієнтовно на суму ( від 20 – 40 тис. грн за рахунок місцевих бюджетів). Станом 01.12.2017р. енергоаудит даних приміщень виконано.

Проведено капітальний ремонт покрівлі по вул. Комунарська 32 А (кошти обласного та місцевого бюджетів, кошти жителів будинку).

В 2016 році збудовано блочно-модульну котельню дахового типу, яка розміщена на даху адмінбудівлі. Дана котельня спрямована на скорочення споживання природного газ,яка дала відчутну економію бюджетних коштів .

Змонтовано та введено в експлуатацію у 2017 році – дві блочно-модульні котельні на природному газу –для подачі тепла міської бібліотеки, Кагарлицької дитячої школи мистецтв та до Центру дитячої творчості

Пріоритетні цілі на 2018 рік:

 • вирішити проблему енергозбереження, а саме зменшити енергетичні витрати, зокрема витрати природного газу, відносного скорочення бюджетних коштів на оплату енергоресурсів в установах бюджетної та соціальної сфери району.

 • забезпечення стабільного енергопостачання споживачів району, у першу чергу населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

 • підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, подальша оптимізація паливно-енергетичного балансу району;

 • виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

 • скорочення енергоспоживання в бюджетній сфері;

 • збереження тепла шляхом заміни вікон та дверей на сучасні металопластикові, утеплення перекриття, поновлення ізоляції на теплопроводах;

 • комплексне вирішення питання енергоефективності комунальних об’єктів, в тому числі шляхом модернізації мереж опалення, використання інноваційних технологій та відновлювальних джерел енергії.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • провести капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі та утеплення фасадів будівлі Слобідської ЗОШ (проект розроблено на суму 1млн.300, де з обласного бюджету 1млн.170 та місцевого 130 тис. грн;

- провести ремонт та утеплення хірургічного відділення ЦРЛ, а саме Капітальний ремонт частини лівого крила лікувального корпусу КЗ КРР «Кагарлицька центральна районна лікарня по вул. Паркова,10 в м. Кагарлик (кошти з державного бюджету 4млн. 179,512 проект розроблено та затвержено).

- заміна ламп розжарювання, а також люмінесцентних світильників застарілих конструкцій з низькоефективними і ненадійними пускорегулюючими пристроями на енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи – бюджетні, комунальні установи, протягом року;

- замінити існуюче затратне енергетичне обладнання на енергоощадне – промислові підприємства, бюджетні установи - протягом року;

- інноваційні енергоефективні заходи ;

- енергозберігаючі заходи по заміні вікон та дверей на енергозберігаючі металопластикові в закладах освіти;

Очікувані показники:

 • зниження рівня питомих витрат енергоресурсів;

 • скорочення бюджетних коштів в установах бюджетної сфери району за рахунок функціонування системи енергетичного менеджменту та моніторингу енергоспоживання;

3.2. Гуманітарна сфера

3.2.1. Освіта

Для задоволення освітніх потреб населення в районі функціонує 20 загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання, у яких здобувають освіту 3046 учнів (212 класів). Окрім того, працюють Кагарлицький НВК „Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей”, Гребенівський НВК «Школа І ступеня – дитячий садок», Демівщинський НВК «Школа І ступеня – дитячий садок».

Відповідно до потреб населення та забезпечення реалізації прав дітей на отримання дошкільної освіти в Кагарлицькому районі функціонує 25 дошкільних навчальних закладів, з яких – 3 дошкільні навчальні заклади міста Кагарлик, 22 сільські дошкільні навчальні заклади. Дошкільні навчальні заклади «Теремок» та «Ромашка» міста Кагарлик комбінованого типу, в них функціонують логопедичні групи, інші заклади – загального розвитку.

Створені та діють два освітні округи, які обслуговуються шкільними автобусами та приватним перевізником. Кількість шкільних автобусів у районі – 8. Підвезенням за державні кошти охоплено близько 450 учнів та 130 вчителів.

Збережено мережу позашкільної освіти у районі. Ця галузь освіти представлена Кагарлицьким районним центром дитячої та юнацької творчості, міжшкільним навчально-виробничим комбінатом, дитячо-юнацькою спортивною школою. Позашкільною освітою охоплено більше 2000 учнів.

На базі опорного загальноосвітнього навчального закладу Кагарлицька ЗОШ І-ІІІ ступенів та на базі Кагарлицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 організовано інклюзивну форму навчання для 11 дітей з особливими потребами. З цією метою відкрито 10 інклюзивних класів та уведено ставки асистентів учителя. Організовано інклюзивне навчання для 3 дітей у дошкільному навчальному закладі «Теремок» м. Кагарлик.

Головні цілі на 2018 рік:

Реформування галузі освіти відповідно до нового Закону України "Про освіту", реалізація Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти до 2029 року «Нова українська школа»; виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору, збагачення інтелектуального потенціалу України, підвищення освітнього рівня громадян з метою забезпечення сталого розвитку України.

Формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості; продовження створення єдиного інформаційного простору навчальних закладів; приведення мережі навчальних закладів району у відповідність до потреб громади; забезпечення дітей з особливими потребами якісними освітніми послугами, розроблення та використання електронних засобів навчання для забезпечення організації дистанційного та індивідуального навчання.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

Підвищення якості освіти:

 • прогнозування і стратегія розвитку мережі навчальних закладів району;

 • задоволення освітніх потреб жителів району;

 • підвищення якості системи освіти в усіх її складових.

Розвиток оздоровчої функції освіти:

 • формування здоров’язбережувального та здоров’яформуючого освітнього середовища в навчальних закладах;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників навчально- виховного процесу;

 • забезпечення медико-психологічного супроводу організації навчально- виховного процесу;

 • залучення навчальних закладів до роботи в режимі «Школа сприяння здоров’ю»;

 • створення безпечних умов життєдіяльності навчальних закладів.

Інноваційні технології:

 • впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних програм;

 • застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховному процесі;

 • використання сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій.

Відповідність педагогів сучасним вимогам:

 • оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями навчання;

 • розвиток тьюторства, підготовка педагогів до нових ролей фасилітатора і модератора навчально-виховного процесу;

 • забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що гарантують права працівників освіти.

Інтеграція і партнерство:

 • варіативність освітніх програм;

 • розробка нових програм та навчальних посібників (дистанційної, компенсуючої, додаткової, інклюзивної, спеціальної освіти);

 • інтеграція освіти району в обласний, всеукраїнський, європейський, міжнародний освітній простір.

Менеджмент в управлінні:

 • впровадження громадського-державного управління навчальними закладами;

 • посилення механізмів прогностичного управління на основі моніторингових досліджень;

 • використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти району.

Очікувані результати:

 • формування цілісної системи освіти, єдиного освітнього простору

для найповнішого задоволення потреб громадян району в освітніх послугах;

 • створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників навчально-виховного процесу;

 • професійний ріст педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

 • створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

 • наближення системи освіти району до європейських вимірів і стандартів;

 • підвищення конкурентноздатності випускника;

 • забезпечення якості освіти.

3.2.2. Охорона здоров’я

У звітному періоді медичну допомогу населенню району на первинному рівні надавав комунальний медичний заклад Кагарлицької районної ради Київської області

" Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району" до складу якого входить 24 фельдшерсько-акушерських пунктів та 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

" Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району" реалізовував в районі Урядову програму «Доступні ліки». В межах цієї програми забезпечені доступними ліками для постійного безперервного лікування 8158 хворих серцево судинної патології ( ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба) , 118 хворих на бронхіальну астму.

В районі діють програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями», цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз, програма «Здоров'я» (ВІЛ-СНІД, цукровий і нецукровий діабет, інфаркт міокарда), зниження впливу наслідків епідемії інфекції на суспільство, вирішення невідкладних питань з медичного обслуговування малозабезпечених громадян Кагарлицького району.

В рамках цих програм:

 • працює окремий лікувально-діагностичний кабінет, що обслуговує хворих на цукровий діабет та працює електронна програма обласного реєстру хворих на цукровий діабет;

 • ветерани війни та праці забезпечуються безкоштовно протезно-ортопедичними виробами, медикаментами, отримують безкоштовне стаціонарне лікування в відділеннях комунального медичного закладу Кагарлицької районної ради, Київської області, «Кагарлицька центральна районна лікарня», а також санаторно-курортне лікування в санаторіях Пуща-Водиця, Трускавець, Миргород;

 • розроблено маршрути пацієнта для надання медичної допомоги учасників АТО та в реєстратурі закладу функціонує окреме вікно для надання консультативної допомоги. Учасники АТО частково забезпечуються безкоштовними медикаментозними засобами;

 • з метою поліпшення матеріально-технічної бази КЗ КРР «Кагарлицька ЦРЛ» виконано ремонтні роботи на суму 133,100 тис.грн. , придбано нове медичне обладнання на суму 595,0 тис.грн., та надано спонсорської допомоги на суму - 600 тис.грн.

Головні цілі на 2018 рік:

Надання кваліфікованої первинної амбулаторної допомоги населенню району. Підвищення якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування населення району на первинному рівні надання медичної допомоги.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- розвиток системи надання первинної медико-санітарної допомоги населенню району шляхом поліпшення матеріально-технічної бази комунального медичного закладу Кагарлицької районної ради Київської області " Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького району";

- закупівля холодильного та медичного обладнання в тому числі ЕКГ-апаратури, тонометрів, бактерицидних ламп, інгаляторів, глюкометрів;

- забезпечення лікарськими засобами для невідкладної допомоги;

 • заміна та придбання дорого вартісного медичного обладнання, необхідність та виділення коштів в сумі 5022000.00 грн.;

 • проведення капітального ремонту в лікувальному корпусі Кагарлицької ЦРЛ;

 • кадрове питання (створення умов для залучення до роботи в КЗ КРР «Кагарлицька ЦРЛ» лікарських кадрів.

 • реєстрація лікарів і пацієнтів в системі eHelth.

Очікувані результати:

Зниження захворюваності, інвалідності, лікарняної летальності, дитячої та загальної смертності, покращення стану здоров'я різних контингентів населення району.

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги хворим.

3.2.3. Культура

Діяльність культурно-освітніх закладів Кагарлицького району проводилась на засадах реалізації державної політики в галузі культури по створенню умов духовного відродження національної народної творчості, формуванні естетичних смаків населення.

Культурне життя нашого району визначає розгалужена мережа закладів культури, яка становить 34 клубні заклади, 33 бібліотеки, 2 музеї, 6 музейних філіалів, 1 школа мистецтв.

Протягом 2017 року були проведені святкові заходи до державних, галузевих свят, відзначались ювілейні дати видатних громадських та державних діячів, діячів культури та мистецтва. За звітний період проведено: звітний концерт дитячої музичної школи, фестиваль - огляд колективів та окремих виконавців художньої самодіяльності району, святкові концерти з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, Дня Перемоги, , Дня молоді, Дня Конституції України, Дня Прапора України, Дня незалежності України, Дня бібліотек, Дня учителя, Дня Захисника України, Дня сільського господарства, Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Колективи художньої самодіяльності району приймали участь у обласних конкурсах: "Дебют", обласному конкурсі читців, присвяченому 203-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка, Всеукраїнському конкурсі баянного мистецтва, етнофестивалі в с.Пирогово.

До бібліотек району надійшло нової літератури 3,9 тис. примірників книг на суму 193,3 тис. грн.

За рахунок спец коштів замінено 3 вікна та двері в міському центрі культури і дозвілля. За рахунок субвенцій міської ради придбано матеріали для проведення ремонтних робіт в міському центрі культури і дозвілля.За рахунок коштів благодійної допомоги проведено поточні ремонти в закладах культури сіл Халча, Слобода, Мирівка, Стайки, Шпендівка. За рахунок субвенцій Кагарлицької міської ради зроблено експертний висновок про технічний стан будівельних конструкцій приміщення Кагарлицького історико-краєзнавчого музею з метою вирішення проведення ремонтних робіт. За рахунок субвенції Леонівської сільської ради було проведено капітальний ремонт Леонівського і Антонівського сільського клубу, придбано музичну апаратуру та сценічні костюми. За рахунок субвенції Черняхівської сільської ради придбано музичну апаратуру для Черняхівського сільського будинку культури.За рахунок субвенції Халчанської сільської ради придбано костюми для вокального колетиву Халчанського будинку культури. За рахунок субвенції Буртівської сільської ради виготовлено проектно –коштористну документацію для ремонту Будинку культури . З районного бюджету було придбано сценічне взуття для хореографічного колетиву дитячої школи мистецтв. За рахунок субвенції Ліщинської сільської ради придбано сценічне взуття для вокального колетиву Ліщинського будинку культури. За рахунок субвенції Шубівської сілської ради придбано жалюзі та сценічне вбрання для сцени Шубівського будинку культури. За рахунок субвенції Шубівської та Леонівської сільських рад в заклади культури даних сіл придбано крісла в глядацькі зали. Проводяться роботи по благоустрою пам'ятників та пам'ятних знаків, прилеглих територій закладів культури/

Головні цілі на 2018 рік:

Пріоритетними напрямами розвитку галузі культури району є сприяння зміцненню матеріальнотехнічної бази, проведення капітальних ремонтів, розвиток клубної, музейної і бібліотечної галузі, охорона культурної спадщини, участь в обласних оглядах-конкурсах та культурно-мистецьких заходах.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • посилення державної підтримки розвитку культури, залучення коштів як місцевих бюджетів, спец коштів, так і благодійних, виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Кагарличчини.

 • зміцнення матеріально-технічної бази, організація та проведення культурно-масових заходів;

 • охорона та збереження національної культурної спадщини Кагарличчини;

 • проведення та участь в культурно-мистецьких заходах різних рівнів, зокрема фестивалях, конкурсах, виставках, що сприятиме культурному і духовному розвитку, патріотичному вихованню жителів району, виявленню талановитих виконавців;

Очікувані результати:

Передбачається, що в результаті проведеної роботи буде зміцнена матеріально-технічна база закладів та мистецьких колективів галузі культури, збільшиться кількість наданих послуг, гуртків та клубів за інтересами.

3.2.4. Фізична культура і спорт

Для заняття населенням фізичною культурою та спортом в Кагарлицькому районі налічується 86 спортивних споруди, зокрема: 1 стадіон, 11 футбольних полів, 23 спортивних зали, 7 тренажерних залів,19 тренажерних майданчиків,1 тир, 2 тенісні корти,1 майданчик з синтетичним покриттям та 22 інших спортивних майданчика.

У 2017 році на території КЗ КРР «ФОК Кагарличчини» завершено будівництво та здано в експлуатацію футбольний майданчик з синтетичним покриттям , встановлено сучасний майданчик силових тренажерів ,а також запланованореконструкцію спортивного майданчика на території Кагарлицького НВК «ЗОШ I-III ст.. Ліцей» з встановленням штучного покриття з будівництвом смуги перешкод.

Роботу районної спортивної галузі забезпечують 41 фахівець, з них: 23 учителя фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів, 2 інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів, 9 тренерів Кагарлицької дитячо-юнацької спортивної школи, 7 інструкторів із фізкультурно-спортивної роботи в сільській місцевості.

Для забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у Кагарлицькому районі діє Програма розвитку фізичної культури та спорту «Кагарличчина спортивна на 2017-2021 роки».

У 2017 році для проведення дитячих, молодіжних спортивно-масових заходів у районному бюджеті було заплановано 30 тис. грн., завдяки чому в повному обсязі забезпечено виконання Єдиного календарного плану проведення спортивно-масових заходів та започатковано проведення нових, зокрема: відкритих районних турнірів з шашок та шахів і футзалу серед команд ветеранів та ін.

Всього протягом 2017 року в районі організовано та проведено більше 50 спортивно-масових заходів серед дітей , молоді та жителів Кагарлицького району з різних видів спорту, як районного так і обласних рівнів в т.ч. спортивні змагання дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області та 1 ліги чемпіонату України серед дитячих команд з футболу а також районні турніри з шахів , великого тенісу, проведено чемпіонати з баскетболу, волейболу , футзалу, легкої атлетики, , турнір з футзалу серед команд ветеранів присвяченого памяті Л.Нагорного., провелася відкрита першість Кагарлицького району з футболу серед аматорських команд, жителі сільської місцевості активно приймають участь з різних видів спорту у спартакіаді Київської області на «Кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі».

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення подальшого розвитку фізичної культури і спорту у районі шляхом підтримки фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення різних вікових груп, а особливо молоді і дітей, задоволення потреб громадян району у фізичній та спортивній підготовці.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- забезпечення виконання заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту «Кагарличчина спортивна на 2017-2021 роки»;

- забезпечення належного функціонування системи взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;

- створення умов для підготовки збірних команд для участі у різноманітних спортивно-масових заходах;

 • сприяння розширенню мережі сучасних спортивних клубів;

 • пошук та запровадження інноваційних методів фізкультурно-спортивної діяльності;

 • продовження роботи з придбання спортивного інвентарю та поліпшення матеріально-технічної бази для спортивних закладів;

 • введення на території сільських громад посад спортивних інструкторів;

 • перепідготовка спеціалістів на курсах підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів;

 • капітальний ремонт КП КРР «ФОК Кагарличчини».

Очікувані результати:

Передбачається, що проведена робота сприятиме вдосконаленню організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в районі, підвищенню кваліфікації кадрів, а також збереженню наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшенню умов її функціонування.

3.2.5. Молодіжна політика

Протягом 2017 року Кагарлицька райдержадміністрація спільно із органами місцевого самоврядування, установами та організаціями району, навчальними закладами, об’єднаннями громадян проводить заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, сприяє діяльності молодіжних клубів, об’єднань за інтересами, веде пропаганду здорового способу життя, проводить заходи з профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів у молодіжному середовищі.

В районі працює районна молодіжна громадська рада при голові Кагарлицької районної державної адміністрації, яка об’єднала представників молодіжних громадських організацій та сприяла у підготовці та проведенні молодіжних патріотичних заходів та благодійних акцій на підтримку армії.

З метою духовного розвитку дітей та молоді протягом року у районі проводилися конкурси, фестивалі та виставки, інтелектуальні та спортивні змагання, які дають можливість молодим людям знайти і проявити себе, розвинути свої таланти та здібності. В районі діють студії, гуртки, секції, клуби, тощо.

Молоді Кагарличани активно долучаються до вирішення громадських, соціальних проблем. У 2017 році з метою покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою різних вікових груп населення, активізації процесів ремонту та облаштування майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення було проведено захід «Спорт для всіх- спільна турбота», в якому активну участь приймала молодь Кагарлицького району. Під час заходу було проведено частковий ремонт та облаштування місцевих спортивних майданчиків та місць відпочинку населення.

Протягом 2017 року в районі виконувалась Програма підтримки розвитку молоді Кагарлицького району на 2016-2020 роки, та були проведені слідуючі заходи:

- круглий стіл:»Попередження насильства в сім’ї»;

- фракція: «молодь обирає здоровий спосіб життя»;

- святково розважальна програма до Дня закоханих;

- круглий стіл щодо залучення молоді до волонтерського руху;

- інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене»;

- святкування Дня молоді;

Відповідно до Програми велика увага приділялась військово-патріотичному вихованню молоді. В рамках Програми були проведені також заходи:

- декадник національно-патріотичного виховання «Ми-єдина нація»;

-патріотична вікторина «В моєму серці – Україна»;

 • участь в обласному етапі Всеукраїнського  конкурсу «Знай, люби свій рідний край»;

 • звітний концерт колективів художньої самодіяльності ЦДЮТ «Салют Перемоги»;

 • районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

Головні цілі на 2018 рік:

Підтримка і соціальний захист молоді у Кагарлицькому районі, забезпечення її духовно-культурного та фізичного розвитку, формування моральної правової культури, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, державної підтримки розвитку молодіжного підприємництва тощо; створенні правових, соціальних і економічних умов для розвитку молоді. Залучення активної молоді до реалізації ініціатив органів державної влади.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- сприяння: духовному і фізичному розвитку молоді, вихованню в неї почуття громадянської самосвідомості і патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні; реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення і самореалізації, формування морально-правової культури та профілактики негативних явищ серед молоді;

- створення сприятливих умов для реалізації потенційних можливостей молоді та її активного залучення до соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства;

- забезпечення прав молодих громадян, сприяння їх підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді;

- підтримка талановитої та обдарованої молоді, молодіжних громадських організацій;

- пропагування здорового способу життя.

Очікувані результати:

- підвищення ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства;

- підвищення ділової, підприємницької, творчої, спортивної активності молоді;

- профілактика безробіття в молодіжному середовищі;

- зниження рівня правопорушень серед молоді.

3.3.Охорона навколишнього природного середовища

Однією з найгостріших екологічних проблем району є поводження з відходами виробництва та побутовими відходами, незадовільні умови зберігання яких становить загрозу для навколишнього природного середовища та здоров’я населення внаслідок забруднення ґрунту, міграції токсичних компонентів шляхом інфільтрації в підземні та поверхневі води тощо.

Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) є актуальною й дуже гострою для Кагарлицького району.

В м. Кагарлик знаходиться 1 сміттєзвалище за межами населеного пункту (3 км) та перебуває на утриманні КП «Міськрембудсервіс». Загальна площа, зайнята під сміттєзвалище, складає 4,12 га. Обсяги захоронення за 9 місяців 2017 рік – 9621 м3 або 2116 т. КП «Міськрембудсервіс» веде реєстр місць видалення та об’єктів утворення побутових відходів.

Тому виникла необхідність на території міста в будівництві полігону переробки твердих побутових відходів та надані пропозиції до обласної програми з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки.

Міськвиконком Кагарлицької міської ради вирішує питання відведення земельної ділянки, розташованої за межами міста, для будівництва нового полігону для збору, сортування та захоронення твердих побутових відходів. Кагарлицькою міською радою зібраний пакет документів на розробку документації та завезено до Київської обласної державної адміністрації.

Кагарлицькою райдержадміністрації видано розпорядження від 22 червня 2017 р. № 182 «Про розробку детального плану території земельної ділянки» де зазначено про надання дозволу на розроблення детального плану території щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею близько 8 га, розташованої на території Кагарлицької міської ради (за межами населеного пункту), для будівництва полігону захоронення твердих побутових відходів та ін. Кагарлицька міська рада визначила підрядника щодо розроблення детального плану території земельної ділянки та у ІІ кварталі 2017 укладено договір. Проектно-кошторисна документація розробляється та 21 листопада 2017 р. проведено громадські слухання. Зауважень не було до проекту від громадськості, оскільки його розробка має на меті формування планувальної організації території, забезпечення екологічної безпеки та комплексного благоустрою.

Згідно програми з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки передбачено для Кагарлицького району такі заходи :

- розроблення проектної документації на будівництво полігону ТПВ у 2018 році на суму 1300,0 тис. грн.

- будівництво полігону ТПВ та сортувально-переробного комплексу у м. Кагарлик у 2018 році на суму 15000,0 тис. грн.

- придбання спеціалізованих транспортних засобів для забезпечення збирання і транспортування ТПВ у 2017 році на суму 1450,0 тис. грн.

На виконання "Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" у 2017 році виконано заходи із захисту від підтоплення та затоплення присадибних ділянок між вулицями Столична, Папаніна та провулок Столична у м. Кагарлик за рахунок обласного бюджету.

Згідно програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2017-2018 р. передбачено такі заходи – реконструкція напірного каналізаційного колектору по вул. 97-ї Стрілецької дивізії м. Кагарлик на суму 1 498,686 тис. грн

Відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» передбачено збільшення площі природно-заповідного фонду. У зв’язку з чим, пріоритетним напрямом роботи є розширення мережі природно-заповідного фонду району.

Головні цілі на 2018 рік

Продовження реалізації заходів державних, регіональних та місцевих програм щодо поліпшення екологічної ситуації в районі, зокрема, щодо недопущення зменшення площі природно-заповідного фонду району; створення сучасної системи управління твердими побутовими відходами; захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від підтоплення.

Основні завдання та заходи на 2018 рік

 • недопущення зменшення площі природно-заповідного фонду;

 • продовження реалізації заходів обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року ;

 • продовження реалізації програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2017-2018 р. ;

 • реалізація програми з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки;

 • ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

 • облаштування діючих сміттєзвалищ;

 • оновлення сміттєзвозного парку;

 • оновлення контейнерного господарства;

 • облаштування санітарних зон сміттєзвалища;

 • виготовлення проектно-кошторисної документації на місця видалення відходів;

 • замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок під місця видалення відходів;

 • будівництво сортувальної лінії;

 • будівництво полігону переробки ТПВ;

 • розроблення схем санітарної очистки у населених пунктах району

 • забезпечення захисту від підтоплення територій населених пунктів та сільськогосподарських угідь, розчищення русел річок, каналів та водойм в Кагарлицькому районі;

 • завершення оформлення документів по виділенню земельної ділянки для будівництва полігону твердих побутових відходів с.Стайки.

Очікувані результати:

Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. Забезпечення населення якісною питною водою.

3.4. Цивільний захист населення і територій

Діяльність у сфері цивільного захисту в районі спрямована на послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

На території району функціонує 4 об’єкти підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктів, з яких 1 є хімічно-небезпечними.

У 2017 році на території району кількість пожеж склала 195 пожежі (у 2016 році – 142 пожеж).

Одним з важливих напрямів цивільного захисту населення є забезпечення безпеки на водних об’єктах. На території Кагарлицького району налічується 18 малих річок. Протяжність всіх річок складає – 158 км. Кількість штучних водойм в районі 253 із площею водного дзеркала – 901.98 га.

Протягом 2017 року в районі не виявлено ситуацій щодо захворювання на африканську чуму свиней.

Головні цілі на 2018 рік :

Виконання заходів щодо попередження і ліквідації спалахів екзотичних захворювань тварин (африканська чума свиней та інші), ліквідації наслідків техногенних аварій. Закупівля для цих цілей необхідного обладнання та устаткування до матеріального резерву району.

Удосконалення системи забезпечення протипожежного захисту в районі, створення підрозділів місцевої пожежної охорони.

Забезпечення захисту людей на водних об’єктах району та запобігання їх загибелі.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • удосконалення системи управління силами та засобами територіальної (обласної) підсистеми єдиної системи цивільного захисту, розробка алгоритмів дій та взаємодії при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, залучення підрозділів територіальної оборони та волонтерів до надання допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях;

 • проведення командно-штабних навчань та командно-штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Київської області щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Київської області на 2018 рік;

 • подальший розвиток, оновлення і модернізація системи централізованого оповіщення і зв’язку району, оснащення сучасним обладнанням з метою надійного забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру;

 • продовження впровадження заходів в районі щодо створення і накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

 • удосконалення системи забезпечення протипожежного захисту в районі шляхом створення підрозділів місцевої пожежної охорони в районі.

Очікувані результати:

- накопичення матеріального резерву місцевого рівня до 60% від затвердженої номенклатури;

- збільшення підрозділів місцевої пожежної охорони;

- оновлення і модернізація системи централізованого оповіщення і зв’язку району, оснащення сучасним обладнанням.

3.5. Розвиток підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Кагарлицькому районі на 2017 – 2018 роки пройшла погодження в Антимонопольному комітеті України,схвалена колегією райдержадміністрації та затверджена рішенням сесії районної ради.

Для проведення реєстрації суб’єктів підприємництва при Кагарлицькій райдержадміністрації утворено Центр надання адміністративних послуг, який надає 41 адміністративну послугу, в тому числі й документи дозвільного характеру. суб’єктом надання яких є Управління Держгеокадастру у Кагарлицькому районі, Державна міграційна служба, Кагарлицька районна державна адміністрація, Державна інспекція з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Кагарлицького РС ГУ ДСНС України у Київській області Перелік адміністративних послуг знаходиться на офіційному сайті райдержадміністрації. В 2018 році планується зільшити кількість адміністративних послуг до 76.

Питання діяльності суб’єктів підприємництва знаходиться під постійною увагою районної державної адміністрації.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців, які знаходяться на обліку в Кагарлицькому відділенні Білоцерківської ОДПІ, за оперативними даними складає 1304 осіб., юридичних - 867 осіб.

В районі працює 102 фермерські господарства. Загальна земельна площа, яка знаходиться у фермерських господарствах складає 11941 га.

В районі нараховується 434 одноосібних господарств, їх земельна частка складає 12103 га, в тому числі ріллі 11462 га.

Так, як в Кагарлицькому районі працює тільки малий і середній бізнес, то і всі надходження до бюджету району саме від такого бізнесу.

Станом на 01.12.2017 року надходження до бюджету від суб’єктів малого і середнього підприємництва склали 228,7 млн.грн. до всіх надходжень зведеного бюджету району в поточному році.

Проводиться робота щодо надання суб’єктам підприємництва допомоги в сприянні створення нових виробництв.

В районі зареєстровано громадські організації:: Асоціація промисловців та підприємців Кагарлицького району, Асоціація фермерів Кагарлицького району. Вивчається питання створення Асоціації підприємців міста Кагарлика. Створена міжгалузева рада підприємців у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, виробництва та транспорту при Кагарлицькій районній державній адміністрації, що налічує 31 особу, діє Кагарлицька районна організація підприємців, метою якої є захист своїх соціально-економічних та інших спільних інтересів.

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, поліпшення фінансового стану підприємств, за рахунок підвищення конкурентоспроможності виробництва, проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних видатків.

Підвищення конкурентоспроможності та якості надання адміністративних послуг

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- виконання заходів, передбачених у проекті "Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кагарлицькому районі на 2017-2018 роки";

- забезпечення подальшого впровадження державної регуляторної політики щодо безумовного додержання норм регуляторного законодавства;

- дотримання процедури видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;

- забезпечення ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг;

- удосконалення роботи діючих та створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

- забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки малого та середнього підприємництва;

- проведення "Дня підприємця";

- організація та проведення інформаційних та консультаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, з метою залучення до підприємницької діяльності незайнятих осіб;

- навчання незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу;

- надання одноразової фінансової допомоги для організації безробітними підприємницької діяльності.

Очікувані показники:

- кількість діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва збільшиться на 1,1 % і складе 272 одиниці;

- сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності Кагарлицького району збільшиться на 3 % і становитиме 235,6 млн.грн.

3.4. Інвестиційна діяльність

Відбувається регулярне оновлення інформації щодо інвестиційної привабливості району, наявних інвестиційних анкет, проектів провідних галузей економіки району на Web-сторінці Кагарлицької райдержадміністрації, організовуються та проводяться робочі наради, семінари, “круглі столи” з питань залучення інвесторів, вивчається світовий досвід роботи з іноземними інвесторами.

Реалізовуються інвестиційні проекти по будівництву овочесховищ ФГ «Вітенко О.Є. та СК «Агробізнес». Планується створити 17 робочих місць. ТОВ «Баланс Агро Центр» зроблено реконструкцію об'єкту нерухомості під склад фасування,зберігання та відвантаження сипучих мінеральних добрив ІІІ-ІV класу небезпечності, планується 20 робочих місць. ВАТ «Узинський цукровий комбінат» зроблено реконструкцію елеваторного комплексу в м.Кагарлик. Спеціалізація підприємства прийом, очищення , сушіння та сховище зерна.Передбачається створити 24 робочі місця.

ТОВ «КЕС-1», що викупило колишню ТЕЦ цукрозаводу планує виробляти електроенергію на пелетах із відходів соняшника, збудувавши  пункт переробки та утилізації біомаси і вуглецевмісних матеріалів.

За результатами обговорення райдержадміністрацією було направлено уточнений перелік інвестиційних проектів в порядку пріоритетності, які пропонуються для включення до Програми будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2017 роки, Програми енергозбереження, Програми забезпечення населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020, а також розвитку спортивної галузі.

За 9 місяців 2016 року обсяг капітальних інвестицій складає 106,6 млн.грн, що більше, ніж у відповідному періоді минулого року на 24,8 млн.грн або на 30,3 %. Капiтальнi iнвестицiї на одну особу становлять 3,2 тис.грн.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району на 01.10.2017 року наростаючим підсумком становив 1849,7 тис. дол. США.

Головні цілі на 2018 рік:

Сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу району, пошук інвесторів для впровадження нових інвестиційних проектів, що сприятиме відновленню економічного зростання і створить нові робочі місця для мешканців району.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-продовження реалізації заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Кагарлицькому районі на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням кагарлицької районної ради від 06.07.2017 № 217-23 –VII;

- оновлення бази даних інвестиційних проектів;

-оновлення на сайті Кагарлицької районної державної адміністрації переліку інвестиційно-привабливих об’єктів та земельних ділянок, які пропонуються інвесторам для реалізації їх проектів;

- поширення інформації про інвестиційну привабливість об’єктів інвестування та оприлюднення ходу реалізації кращих інвестиційних проектів через засоби масової інформації та на сайті Кагарлицької районної державної адміністрації в мережі Інтернет;

- продовжувати реалізацію діючих інвестиційних проектів.

Очікувані результати

Прогнозується, що завдяки вжитим заходам в 2018 році буде освоєно 181,9 млн. грн. капітальних інвестицій, що в розрахунку на одну особу складе 5,5 тис. грн. Обсяги прямих іноземних інвестицій на кінець 2018 року становитимуть 2,0 млн. дол. США.

3.7. Розвиток реального сектору економіки

3.7.1. Промисловість

Протягом 2018 року буде продовжуватися робота зі створення умов для забезпечення реалізації продукції, подолання негативних явищ та створення високоприбуткової галузі економіки, що дасть можливість наповнювати бюджети усіх рівнів, задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення.

На підприємствах протягом 2017 року тривала робота, спрямована на підвищення ефективності виробничого потенціалу за рахунок удосконалення існуючих технологій, оновлення асортименту продукції. Однак, скорочення ринків збуту продукції, зростання затратності виробництва за рахунок підвищення тарифів на електроенергію, газ, погіршили стан промислового комплексу.

Очікуваний обсяг реалізації промислової продукції у відпускних цінах підприємств у 2017 році складуть 665,9 млн.грн, що більше на 12,5 % до обсягу реалізованої продукції 2016 року.

Головні цілі на 2018 рік:

Стабілізація роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції за рахунок удосконалення існуючих технологій, оновлення асортименту продукції.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • технічне переоснащення діючих виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

 • забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту, підвищення якості;

 • підвищення ефективності виробництва на основі оновлення виробничого потенціалу промислових підприємств, де це необхідно, проведення комплексної механізації і автоматизації трудомістких процесів;

 • зменшення енергоємності виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологій та устаткування, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації структури енергоспоживання;

 • підтримка галузевих промислових підприємств у розвитку виставкової діяльності.

Очікувані результати:

- зростання обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств до 689,9 млн.грн (на 3,6 % більше проти 2017року).

3.7.2. Агропромисловий комплекс

Пріоритетним напрямком роботи аграрного сектору району є зростання рівня виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її економічної ефективності та забезпечення продовольчої безпеки регіону.

В основу проекту програми обсягів сільськогосподарського виробництва на 2018 рік покладено пропозиції агропромислових формувань різних форм власності, взято до уваги сучасний розвиток агропромислового комплексу та виконання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції минулих років.

Виробництво зерна в усіх господарствах району, у вазі після доробки, планується в сумі 168,2 тис. тонн, цукрових буряків – 31,6 тис. тонн., овочів – 34 тис. тонн, картоплі – 102,6 тис. тонн.

В 2018 році всіма сільськогосподарськими виробниками планується реалізувати 117,4 тис. тонн зернових, цукрових буряків – 31,6 тис. тонн., картоплі – 6,7 тис. тонн, овочів – 11,7 тис. тонн.

Валове виробництво молока у сільгоспформуваннях передбачено в кількості 7,9 тис. тонн. Виробництво м'яса складатиме 5,7 тис тонн.

Поголів'я тварин у сільгосппідприємствах та фермерських господарствах у 2018 році становитиме:

ВРХ - 5400 голів;

поголів'я свиней складатиме - 49000 голів;

Потреба тваринництва буде повністю забезпечена всіма видами кормів,

Очікуване валове виробництво продукції в постійних цінах 2010 року складе 418491,1 тис. грн. в галузі рослинництва та 98441,1 тис. грн. в тваринництві.

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення потреб регіону у продовольчому та фуражному зерні, вирощування технічних культур та виробництво продуктів тваринництва: молока, м’яса. Функціонування ефективної системи профілактики та запобігання захворювань свійських тварин

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- реалізація комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2017-2019 роки

- розробка та реалізація програми «Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки .

- розробка та реалізація програми «Боротьба з амброзією полинолистою у Кагарлицькому районі на 2018 – 2022 роки.»

- реалізація плану заходів з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Київській області на період до 2020 року;

- впровадження ефективних ресурсозберігаючих технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

- сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток агропромислового комплексу району;

- розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції;

- забезпечення подальшого підвищення урожайності сільськогосподарських культур шляхом використання передових розробок у сфері науки та техніки, ознайомлення з досвідом ведення господарювання передових підприємств галузі (ведення сівозмін, сортооновлення, внесення оптимальних доз добрив тощо), впровадження нових ефективних ресурсозберігаючих технологій;

- стабілізація поголів’я худоби, підвищення продуктивності на основі поліпшення якісного складу поголів’я, охоплення селекційно-племінною роботою селянських і фермерських господарств, здешевлення виробництва тваринницької продукції.

Очікувані результати:

Забезпечення виробництва валової продукції сільського господарства (у цінах 2010 року) на суму не менше 575,2 млн. грн або 111,3 %.

Валова продукція сільського господарства на душу населення становитиме 17378 гривні.

У галузі рослинництва, валове виробництво зернових і зернобобових культур по всіх категоріях господарств у 2018 році очікується в обсязі 154,4 тис. тонн, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами - 129 тис. тонн зерна.

У галузі тваринництва в усіх категоріях господарств у 2018 році планується збільшити надій молока, який становитиме 7,9 тис.тонн. Виробництво м’яса на 2018 рік прогнозується у розмірі 5,7 тис.тонн.

Надій молока на 1 корову становитиме 6412 кг., середньодобовий приріст ВРХ становитиме 505 гр.

3.7.3. Транспорт та дорожнє господарство

Ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг комунальної власності в населених пунктах району здійснюється органами місцевого самоврядування (в м. Кагарлик КП «Міськрембудсервіс»), а будівництво реконструкцію та ремонт комунальних доріг, які включені до Переліку об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок коштів з обласного та державного бюджетів, то ці роботи здійснюватимуться дорожньо-будівельними організаціями, які виграють тендери на виконання робіт .

З метою вжиття заходів з організації безпеки дорожнього руху передбачено такі заходи: проектування та влаштування "острівця безпеки" ( вул. Ставянка,1 в м. Кагарлик) за рахунок обласного бюджету на суму 167,0 тис. грн. ;проектування та влаштування "острівця безпеки" ( вул. Незалежності, 28 в м. Кагарлик) за рахунок бюджетів Кагарлицької районної ради та Кагарлицької міської ради на суму 200,0 тис. грн.; проектування та влаштування "острівця безпеки" (с. Леонівка Кагарлицького району Автодорога Н-01, км 64+000 ) за рахунок бюджетів Кагарлицької районної ради та Леонівської сільської ради на суму 200,0 тис. грн.

Відповідно до передбачених заходів у 2017 році проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Горького (з №1 по № 44) у місті Кагарлик 1315,140 тис. грн. (з них 1052,112 держбюджет та 263,028 тис. грн. кошти місцевого бюджету), капітальний ремонт частини дороги протяжністю до 0,5 км по вул. Зелена (Леніна) в с. Стайки на суму 647, 458 тис. грн. (з них 550,339 тис. грн. кошти державного бюджету та 97,119 тис грн. кошти місцевого бюджету), капітальний ремонт доріг по вулицях Ватутіна, Саксаганського (частково), Полтавська (частково) у місті Кагарлик на суму1174,481 тис. грн. (з них держбюджет 939,339 тис. грн. та 234,835 тис. грн. з місцевого бюджету), капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях Тичини та Лесі Українки у місті Кагарлик на суму 622,631тис.грн.

На 2018 рік планується капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна в с. Стайки на суму 1208,694 тис. грн. (з них 1027,390 тис. грн. держбюджет та 181,304 місцевий бюджет), капітальний ремонт тротуару по вул. Парковій (від Кагарлицького НВК до площі Соборна в м.Кагарлик та площа Соборна в м. Кагарлик на суму 1117,225 тис. грн.(з них 893,780 тис. грн. кошти держбюджету та 223,445 співфінансування з місцевого бюджету), капітальний ремонт дорожнього покриття центрального заїзду та лівої частини вулиць Котляревського та Сагайдачного в м.Кагарлик на суму 1499,477 тис. грн. (з них 1199,582 тис. грн. кошти держбюджету та 299,895 тис. грн. кошти місцевого бюджету).

Перевезення пасажирів в районі здійснює приватне підприємство: «Мережа Авто-Плюс» До кінця 2017 року буде перевезено близько 195 тис.пасажирів, зроблено 6200 рейсів.

Підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання і у зворотньому напрямі здійснюють 8 шкільних автобусів. Підвезенням за державні кошти охоплено близько 450 учнів та 130 вчителів.

Головні цілі на 2018 рік:

Утримання доріг району в належному технічному стані, підвищення якості та рівня безпеки перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Поліпшення якості дорожнього покриття автодоріг та безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • уточнення маршрутної мережі з метою максимального охоплення населених пунктів району автобусним сполученням та забезпечення належного рівня організації автобусних перевезень;

 • забезпечення умов для поліпшення якості обслуговування пасажирів, зокрема, для здійснення перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями та пільгових категорій населення;

 • капітальні ремонти доріг;

 • проектування та влаштування "острівців безпеки".

 • завершення проектних робіт по об'єкту будівництва Південно –Східного обходу м.Кагарлик на автомобільній дорозі Київ - Знам'янка.

Очікувані результати:

- підвищення якості перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

- утримання доріг району в належному технічному стані.

3.7.4. Споживчий ринок

На території району протягом року функціонувало 289 закладів торгівлі. З них – 50 продовольчих магазини, 45 непродовольчих магазинів, 41 магазини змішаного типу та 153 підприємств роздрібної торгівлі, що належать фізичним особам- підприємцям.

На території Кагарлицького району діють 6 ресторанів, 15 барів, 4 кафе, 1 їдальня. На території району по школах функціонують їдальні.

Значна частина жителів району задовольняє свої потреби в товарах народного споживання на ринках, яких території району функціонує 3:

1. комунальне підприємство Кагарлицької міської ради «Кагарлицький міський ринок». 2. підприємство споживчої кооперації Кагарлицький ринок Київської регіон споживспілки. 3. критий ринок Кагарлицького районного споживчого товариства.. На території Кагарлицького району діють магазини мережевої торгівлі:

2. відділення мережі продовольчо-промислових супермаркетів «Фора» торгово-промислового холдингу «Fozzy group», 1 супермаркет ТОВ «АТБ-маркет» та 1 відділення мережі магазинів «Єва» ТОВ «Руш».

Протягом 2017 року Кагарлицьким РайСТ було відкрито два магазини «Секонд –Хенд» та «Швея»,відремонтовано магазин «Меблі».Було здійснено перекриття даху 900 м.кв. в ресторані «Колос» та перефарбовано фасад, в кухні ресторану відремонтовано 200 м.кв.стелі.Також здійснено перекриття даху в конторі районного споживчого товариства площею 700 м.кв.

Кагарлицьке районне споживче товариство має власне господарство, яке обслуговує школи Кагарлицького району, працює 5 споживчих товариств. Фактичний роздрібний товарооборот за 2017 рік по товариству складе 4600 тис.грн., в 2018 році планується 4700 тис.грн. Очікується, що роздрібний товарооборот підприємст Кагарлицького району за 2017 рік складе 235,7 млн.грн.

В 2018 році збільшиться на 102,2 % і становитиме 240,9 млн грн.

Обсяг реалізованих послуг станом на 01.10.2017 р. становить 9759,3 тис.грн. в т.ч. населенню 3031,9 тис.грн.

Головні цілі на 2018 рік:

Досягнення позитивної динаміки нарощування обсягів роздрібного товарообороту реалізованих послуг суб’єктами господарювання сфери торгівлі та побуту, забезпечення їх стабільної діяльності та подальшого розвитку сучасної торговельної інфраструктури споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром на забезпечення населення району широким асортиментом якісних товарів та послуг.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • формування сприятливого підприємницького середовища у сфері торгівлі;

 • розширення площі критого ринку Кагарлицького районного споживчого товариства;

 • розроблення та публічне обговорення перспективних планів розвитку і розміщення об’єктів роздрібної мережі на території району;

 • впровадження нових технологій в організації торговельного процесу на основі використання прогресивних форм обслуговування та сучасного устаткування;

 • трансформація ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

 • розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і рецептурах української національної кухні;

 • створення сприятливих умов для розвитку підприємств, торговельних мереж та маркетів, які за рівнем організації торговельного процесу значно поліпшують торгівельне обслуговування населення;

- формування ефективної мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об’єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб’єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон.

Очікувані результати:

- досягнення обсягу роздрібного товарообороту у розмірі 240,9 млн.грн.

3.8. Фінансові ресурси

За 11 місяців 2017 року виконання зведеного бюджету району по власних і закріплених доходах становить 116,0%, при плані з урахуванням змін 96977,6 тис.грн. надійшло 112 472,3 тис.грн. В порівнянні до 2016 року надійшло доходів більше на 29560,3 тис.грн.. що становить 35,7%

Головні цілі на 2018 рік:

Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення сприятливих умов для активізації ділової активності суб’єктів підприємництва, поліпшення їх фінансового стану та детінізації економіки, дотримання фінансово-податкової дисципліни, вишукування додаткових ресурсів для наповнення місцевих бюджетів, забезпечення економного і раціонального використання бюджетних коштів, підвищення результативності бюджетних видатків.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

- здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ;

- здійснення постійного моніторингу податкового боргу платників податків до місцевих бюджетів та вжиття своєчасних заходів щодо його зменшення;

- посилення контролю за сплатою нарахованих податків, зборів та обов’язкових платежів, а також покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

- забезпечення проведення нормативної грошової оцінки земель у разі її відсутності або закінчення терміну дії;

- розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в разі систематичної несплати орендної плати громадянами, фізичними особами - суб’єктами господарювання та юридичними особами;

- упорядкування структури та штатної чисельності працівників бюджетних установ, які утримуються за кошти обласного бюджету, у межах затверджених асигнувань на оплату праці;

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;

- забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна;

Очікувані результати:

Очікується, що у 2018 році надходження по власних доходах зведеного бюджету району, в результаті внесених змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, збільшення розміру мінімальної заробітної плати складуть 132,3 млн.грн.

Виконання зазначених заходів дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів, що в свою чергу позитивно вплине на виконання районних цільових програм, які спрямовані на поліпшення соціально-економічного стану та добробуту жителів району. Зокрема, забезпечить виконання положень Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року шляхом подальшого фінансового оздоровлення підприємств провідних галузей економіки, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, активізації діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів, забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу.

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кагарлицького району на 2018 рік містить важливі завдання, реалізація яких потребує спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій району, спрямованих, у першу чергу, на подолання складної фінансово-економічної ситуації та забезпечення розвитку господарського комплексу району.

Сподіваємось, що у 2018 році сформуються позитивні тенденції та стимули для подальшого економічного розвитку на основі зміцнення конкурентоспроможності економіки як України, області в цілому, так і району зокрема, що у свою чергу, сприятиме досягненню позитивних зрушень у соціальній сфері, забезпечення належного рівня життя населення району.

Додаток 1 до Програми

Таблиця 1

Основні показники

економічного і соціального розвитку Кагарлицького району у 2016-2018 роках

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

2016 рік

2017 рік

(очік.)

2018 рік

(прогноз)

2018 рік

до 2017 року

+ / -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств

млн.грн.

591,9

665,9

689,9

24,0

103,6

1.1

- у розрахунку на 1 особу

Грн.

17882

20057

20843

786

103,9

3.

Кількість малих і середніх підприємств

од.

269

269

272

3

101,1

4.

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у постійних цінах 2010 року

млн.грн.

462,5

516,9

575,2

58,3

111,3

4.1

- у розрахунку на 1 особу сільського населення

грн.

23816

26389

29454

3065

111,6

5.

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

Тис.грн

136437

177368

181916

4548

102,6

5.1

- у розрахунку на 1 особу

Грн.

4123

5342

5496

154

102,9

6.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (станом на кінець року), всього

тис.дол.

США

1692,4

1900,0

2000,0

100

105,3

6.1

- у розрахунку на 1 особу

дол. США

51,1

57,2

60,4

3,2

105,6

7.

Роздрібний товарооборот

млн.грн.

248,8

235,7

240,9

5,2

102,2

8.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

од.

24

23

23

0

0

8.1

- учнів у них

осіб

2991

3046

3216

170

5,6

9.

Кількість дитячих дошкільних закладів

од.

25

25

25

0

0

9.1

- дітей у них

осіб

1071

1052

1056

4

0,4

10.

Кількість лікарняних закладів

од.

25 (1-ЦРЛ+24 ФАПи)

25 (1-ЦРЛ+24 ФАПи)

25 (1-ЦРЛ+24 ФАПи)

0

0

11.

Кількість лікарняних ліжок

ліжок

170

150

150

0

0

11.1

- у тому числі кількість ліжок на 10 тис. населення

ліжок

51,4

45,2

45,3

0,1

0,2

12.

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування

кв.м

9301

8950

9100

150

101,7

 

у тому числі:

           
 

- у міських поселеннях

кв.м

3866

3374

3430

56

101,7

 

- у сільській місцевості

тис.кв.м

5435

5576

5670

94

101,7

13.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

33089

33200

33100

100

99,7

14.

Рівень безробіття населення

%

1

1

1

х

х

15.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

3814

5169

6620

1451

128,1

16.

Пропозиція робочої сили, всього

Чол.

672

620

640

20

103

17.

Чисельність незайнятих, що перебувають на обліку в службі зайнятості на початок року

Чол.

302

232

154

-78

66

18.

Звернулось за сприянням у працевлаштуванні незайнятий громадян протягом року

Чол.

30

388

486

98

125

19.

Працевлаштовано за допомогою служби зайнятості

чол

277

165

170

5

103

20.

Направлено на навчання

Чол.

81

34

50

16

147

21

Чисельність незайнятих, що перебувають на обліку в службі зайнятості на кінець року

Чол.

217

154

200

46

130

Таблиця 2

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Продукція

Всі категорії господарств

у тому числі сільськогосподарські підприємства

2016 рік

2017 рік

(очік.)

2018 рік

(прог.)

2018 рік

до 2017 року

2016 рік

2017 рік

(очік.)

2018 рік

(прог.)

2018 рік

до 2017 року

+/ -

%

+/ -

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рослинництво :

Валовий збір (тонн) :

Зернові та зернобобові культури

(після доробки)

184895

140606

168157

27551

119

157896

123314

154433

31119

125

Цукрові буряки

30740

24331

31620

7289

129

30740

21547

31620

10073

146

Картопля

83175

8970

102560

93590

114

5675

1700

3360

1660

197

Овочі

30660

23900

34000

10100

142

8660

3908

6500

2592

166

Урожайність (ц/га) :

Зернові та зернобобові культури

(після доробки)

67,48

50,0

66,0

16

129

68,1

52,8

68,4

15,6

129

Цукрові буряки

350

391,5

493

101

125

350

391

493

102

126

Картопля

250

250

320

70

128

250

283

320

37

113

Овочі

300

219

250

31

114

300

283

250

-33

88

Тваринництво :

Виробництво ( тонн) :

М'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)

8700

7200

5955

-1245

82

6923

6950

5705

-1243

82

Молоко

12900

13362

12413

-949

92

8421

7362

7913

551

107

Яйця (млн. штук)

2000

2000

2000

0

100

         

Продуктивність худоби і птиці :

Надій на корову (кг)

3590

5277

5816

139

110

6120

6000

6412

412

106

Яйценосність (шт)

210

210

210

0

100

         

Поголів’я худоби та птиці на кінець року (голів) :

Велика рогата худоба

8700

7130

6800

330

95

5725

5265

5400

135

102

у тому числі

корови

2996

2344

2134

-210

91

1427

1195

1234

39

83

Свині

57635

47735

51000

3265

106

45755

49000

49000

0

107

Птиця

                   

Додаток 2

Таблиця 3

Програми, які будуть фінансуватись з районного бюджету у 2018 році

№ п/п

Назва програми

Сума, тис.грн.

Освіта

1.

Програма національно-патріотичного виховання «Громадянин – Патріот України»

20,0

2.

Програма розвитку системи освіти Кагарлицького району на 2016-2018 роки

500,0

Культура

3

Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Кагарлицьким районом, здійснення представницьких та інших заходів на 2016-2018 роки»

150,00

Охорона здоров'я

4

Заходи щодо виконання Кагарлицької районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями.

181,0

5

Програма «Здоров'я» (ВІЛ-СНІД, цукровий і нецукровий діабет, інфаркт міокарда).

2,619

6

Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз.

25,0

Підтримка дітей та сім'ї

7

Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2018-2020 роки

148,7

Соціальний захист населення

8

Програма «Турбота»

110,0

9

Програма «Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, жителям Кагарлицького району

150,0

 

ВСЬОГО

1277,319